Kaboul, Belair

Géint 5.30 Auer ass de Kaboul de Moien um Belair fortgelaf. Hei handelt et sech em e wäisse Pitbull vun 11 Joer mat hellbronge Flecken. Update: de Kaboul ass nees doheem!

Vers 5.30 heures ce matin, un Pitbull, âgé de 11 ans, blanc avec des tâches brunes claires, s'est perdu à Belair. Il s'appelle Kaboul. MIse à jour: Kaboul est de retour!